Standardbetingelser for privatbetalte operationer

Booking og betaling
Operationer anses først for aftalt når:

 1. Samtykke er underskrevet af kunden

 2. Aftalte operations-tid er skriftligt bekræftet af patienten. Hele beløbet for en operation skal betales 8 dage før operationen iht. fremsendt faktura. Det bemærkes, at det i Danmark er ulovligt for virksomheder at modtage kontant betaling på 20.000 kr. eller derover, hvad enten betaling sker på én gang eller som flere betalinger, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundne.

Aflysning

 • Operationer kan ikke aflyses eller flyttes af kunden senere end 21 dage før planlagte behandlingsdato.

 • Ved aflysning tidligere end 21 dage før tilbagebetales det betalte beløb.

 • Ved kundens aflysning senere end 21 dage før planlagte behandlingsdato tilfalder 20% af hele operationsbetalingen AROS Privathospital, dog max. 10.000 kr.

 • Ved ønske om flytning af operationen (sygdom undtaget) senere end 21 dage før planlagte behandlingsdato, opkræves et administrationsgebyr på 1.000 kr.

 • Ved kundens aflysning senere end 8 dage før tilfalder 50% af hele operationsbetalingen AROS Privathospital, dog max. 20.000 kr.

 • Ved ønske om flytning af operationen (sygdom undtaget) senere end 8 dage før planlagte behandlingsdato, opkræves et administrationsgebyr på 4.000 kr.

 • Såfremt udsættelse af operationsdag skyldes kundens sygdom skal kunden ikke betale aflysningsgebyr. AROS Privathospital forbeholder sig ret til, som en betingelse for at flytte operationsdatoen, at kræve en lægeerklæring, der er udfærdiget af kundens egen læge senest på den aflyste behandlingsdato.

 • Møder kunden til operation for sent eller uden at opfylde de af AROS Privathospital udleverede vejledninger for operation, og dette medfører, at operationen må udskydes til senere samme dag eller aflyses, herunder faste, tørste og rygning, pålægges kunden et gebyr. Hvis operationen må aflyses, er gebyret 50% af hele operationsbetalingen. Hvis operationen kan gennemføres senere samme dag, er gebyret 4.000 kr.

AROS Privathospital forbeholder sig i force majeure-lignende situationer ret til at udskyde en planlagt operation helt frem til operations-/behandlingstidspunktet eller eventuelt helt at aflyse operationen eller behandlingen. Force majeure-lignende situationer kan f.eks. være i tilfælde af strømsvigt, strejke, ekstreme vejrforhold, sygdom hos læge eller personale eller andre forhold, der er uden for AROS Privathospital’ kontrol, og som efter AROS Privathospitals opfattelse forhindrer den planlagte operation eller behandling

Kunden kan ikke rejse krav mod AROS Privathospital for udskydelse eller aflysning af en planlagt operation eller behandling, hvis dette skyldes force majeure-lignende forhold. Såfremt AROS Privathospital helt aflyser operationen eller behandlingen, uden at tilbyde kunden operation eller behandling på en anden dato, returnerer AROS Privathospital det for operationen eller behandlingen indbetalte beløb.

Forsinket udskrivning

Kunden udskrives fra AROS Privathospital til den aftalte tid i henhold til operationsaftalen og indkaldelsesbrevet, med mindre udskrivelseskriterierne ikke er opfyldt. Udgifter afledt af at udskrivelsestidspunktet ikke overholdes af kunden, afholdes af kunden. Kunden vil blive faktureret med 200 kr. pr påbegyndt time.

Følgende omkostninger, efterbehandlinger mv. er ikke inkluderet i prisen

 • Omkostninger ved forlænget ophold eller behandlinger, der skyldes, at kunden har tilbageholdt medicin- eller sygdomsrelaterede oplysninger, eller at kunden ikke har overholdt krav om faste forud for en operation eller behandling, afholdelse fra indtagelse af medicin naturmedicin og rygning inden eller efter en operation, eller krav om indtagelse af medicin inden eller efter operationen.

 • Reoperation, hvis kunden er udeblevet fra aftalt kontrol eller har aflyst aftalt reoperation mindre end 21 dage før den aftalte re-operationsdag.

 • Reoperation, hvis kunden har tilbageholdt informationer om sygdom eller fået konstateret sygdom efter primær operation, der bevirker at AROS Privathospital ikke kan modtage kunden til operation, eller hvis kunden har haft større udsving i vægt eller ændringer i det opererede område der skyldes graviditet.

 • Helingsfremmende og arforbedrende efterbehandlinger, herunder hudterapi.

AROS Privathospitals ansvar

Med hensyn til ansøgning om erstatning for skader opstået i forbindelse med undersøgelse, operation eller behandling hos AROS Privathospital henvises til Patienterstatningen: http://pebl.dk

I andre sager er AROS Privathospital erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige regler om ansvarspådragende handlinger, dog jf. nedenfor.

 • AROS Privathospital kan ikke holdes ansvarlig for evt. følger af at kunden ikke har overholdt AROS Privathospital’ anvisninger, herunder om brug af bandage, forbinding eller plaster efter operationen, eller såfremt kunden ikke er mødt til fastlagte kontroller herunder afsluttende kontrol.

 • AROS Privathospital kan ikke holdes ansvarlig for nedsat eller ændret følesans omkring det opererede område, eller for løs hud eller mindre ujævnheder efter kosmetiske operationer.

 • AROS Privathospital kan ikke holdes ansvarlig for kundens egne omkostninger, tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, medicinudgifter m.v. ved eventuel indlæggelse eller ved hel eller delvis uarbejdsdygtighed som følge af operationen.

 • Kunden accepterer, at AROS Privathospital’ ansvar i alle sager, bortset fra sager som behandles af Patienterstatningen efter den gældende lovgivning herfor, er begrænset til kr. 100.000, hvorfor kunden er afskåret fra at gøre et større erstatningskrav gældende overfor AROS Privathospital.