Persondatapolitik på AROS Privathospital

Her kan du læse, hvordan AROS Privathospital håndtere personoplysninger.

Dataansvarlig
AROS Privathospital er dataansvarlig, og vi sørger for at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.
Vores kontaktoplysninger er:
AROS Privat Hospital  
Skejby Parken 154
8200 Århus N
Tlf. 87411111
Mail mail@arosph.dk

Vi behandler følgende persondata
•    Cpr nr., navn, adresse, telefon nr. mail adresse
•    Evt. navn, og telefon nr. på pårørende
•    Oplysninger om sundhed og sygdom til brug ved behandling på AROS Privat Hospital  
•    Modtager oplysninger fra offentlige hospitaler egen læge, forsikringsselskaber, hjemmeplejen
•    Sender til egen læge, offentlige hospitaler, regionerne , lovpligtige  databaser, forsikringsselskaber, hjemmeplejen
•    Vi følger reglerne  i  Lov  om  Journal føring ,og  bogføring

Hvis du ansøger om et job hos os behandles følgende personoplysninger:
•    Navn/adresse/alder/familiære tilknytning ./uddannelse/tidligere beskæftigelse.                                      
•     Dette opbevares imens ansættelses procedure står på…
•    Vi gemmer ikke uopfordrede ansøgninger.
•    Ved ansættelse gemmes desuden cpr. og evt. sygdomme som kan have indflydelse på ansættelsen. Herudover nav og kontakt oplysninger på pårørende. Autorisations nr.  + informationer til løn, skat + pension. Dette  opbevares under hele ansættelse
•    Herudover gemmes referat fra samtaler incl. mus under hele ansættelsen.
•    I fem år gemmes arbejdsplaner/lønoplysninger.

Dine rettigheder
•    Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig
•    Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig
•    Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
•    Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Sikkerhed
Alle ansatte ved AROS privat hospital har tavshedspligt og fortrolighed er lovbestemt (Forvaltningslovens § 27 og Straffelovens § 152ff.)  Tavshedspligten gælder også efter ophørt ansættelse.
Indhentning og videregivelse af oplysninger foregår på AROS iht. gældende lovgivning.

Opbevaring af og adgang til personhenførbare data
Opbevaring af personhenførbare data sker udelukkende på en måde, som er beregnet og sikret til formålet. Personhenførbare data, som ikke er elektroniske, opbevares utilgængeligt for uvedkommende.
 
Adgang til og brug af personhenførbare informationer i de elektroniske systemer logges i overensstemmelse med relevant lovgivning.
Systemleverandør har ansvar for opsamling og lagring af logoplysningerne.

Klageinstans
Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk

//

NYHEDSBREVE
Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve, indsamler vi dit navn og din e-mailadresse, og hvilke områder du er interesseret i.

Formål
Formålet med behandlingen er at kunne sende dig relevante nyhedsmails og tilbud. Retsgrundlaget for behandlingen er det samtykke du har givet i overensstemmelse med markedsføringslovens § 10 og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Modtagere
Vi overlader dine personoplysninger til vores databehandlere, herunder vores webleverandør, samt det system der administrerer vores nyhedsbreve. Der er indgået databehandleraftaler med alle vores databehandlere.

Opbevaring
Oplysninger i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve, opbevares som udgangspunkt så længe vi anvender det samtykke, du har givet til at modtage markedsføringsmateriale, og indtil 2 år efter vores seneste anvendelse af samtykket. Du kan trække din samtygge tilbage til enhver tid.