Hvad er en hageplastik?

Hageplastik omfatter korrektion af hagens projektion og form. Således kan man korrigere både vigende og promenerende hager. Grundlæggende er der to former for hageplastik. Den ene teknik anvender kroppens egen knogle, ved at foretage flytning af selve hageknoglen (fremad / bagud /op / ned). Ved den anden teknik anvendes implantater som lægges oven på den eksisterende hageknogle og hæftes til denne for at give mere fylde (Medpor® fremstillet af Polyethylen).

VÆRD AT VIDE

Hvilken teknik skal man vælge?

Der kan være flere forhold, som er med til at bestemme hvilken teknik, der er mest hensigtsmæssig (ansigtets øvrige form og fylde og i hvor udtalt grad hagens form og fylde skal ændres). Hageplastikken foretages gennem munden via en adgang igennem underlæbens slimhinde. Herved undgås ar i ansigtshuden. Ved samtidigt behov for fedtsugning under hagen laves en ganske lille åbning gennem huden under hagen. Der bliver således tale om intet eller et meget lille eller slet intet synligt ar neden for hagens skyggelinje.

Hvem får lavet en hageplastik?

Hagen spiller en væsentlig rolle for udseendet. Man kan sige at hagen har en stor "signalværdi" i mødet med vores medmennesker. Således vil en person med en stor og markeret hage ofte signalere karakterfasthed og styrke, hvorimod en person med en lille, vigende hage ofte vil signalere det modsatte. Dette vil dog i sidste grad afhænge af hvordan hagens projektion og form harmonerer med ansigtets overordnet set. Også kønsforskelle kan have stor betydning for om hagen findes harmonisk set i forhold til de øvrige ansigtstræk. Udover kirurgisk korrektion af hagens projektion og form er det også muligt at korrigere for påfaldende skævhed i hageområdet.

Hagen kan have stor betydning for ansigtsprofilen. En lille og vigende hage tilfører mindre fremadrettet træk på halsens hud og muskler, hvilket kan bidrage til en evt. dobbelthage. Dobbelthagefænomenet forstærkes som regel med stigende alder, dels pga. tiltagende fedtophobninger på hagens og halsens underside, dels som følge af at huden bliver slap og tynger i hage-hals området. En tilstand som dog kan være svær at tage højde for er et lavt beliggende tungeben, som manglende markering af vinklen mellem hage og hals.

Hvad kan man forvente at opnå med en hageplastik?

Lidt populært sagt kan man sige, at en hageplastik er ”ansigtsløft” på knogleniveau. Dvs. at det ofte er muligt at tilføre det ønskede træk på halsens muskler og hud uden at behøve at skære i ansigtshuden. Er der tale om et mindre behov vil et hageimplantat ofte være tilstrækkeligt, er der tale om et større behov (og udtalt vigende hageknogle) vil en fremføring af selve hageknoglen være nødvendig. Skulle der imidlertid være megen lokal fedtvævsdannelse i halsområdet kan det være en fordel at foretage fedtsugning samtidigt med selve hageplastikken. Hageplastik kan også anvendes til opretning af skævheder i hageområdet eller til reduktion af høj eller fremstående hage.

Tilrettelæggelse af behandlingen:

Ideelt skal behandlingen tilgodese patientens behov og ønsker. Der indledes med en konsultation hvor patient og kæbekirurg sammen drøfter behovet. Mulige gevinster såvel som bivirkninger drøftes. Hvis der herefter er enighed mellem behandler og patient om behandlingsbehov, lægger kirurgen en behandlingsplan. Denne har udgangspunkt i samtalen samt en detaljeret ansigtsanalyse hvor sidstnævnte udføres på baggrund af kliniske fotos og evt. røntgenbilleder. Herefter tilbydes betænkningstid inden der evt. aftales operationstid. Behandlingsplanen afstemmes med patienten på dagen for indgrebet.

Lokal eller fuldbedøvelse?

I de tilfælde hvor der skal flyttes på hageknoglen foregår behandlingen altid i fuldbedøvelse. I de tilfælde hvor der alene skal lægges et implantat på hageknoglen kan lokalbedøvelse til tider være nok, alt efter patientens ønske.

Efter operationen

Ved flytning af hageknoglen vil indlæggelse på Centret efter operationen være nødvendigt. I de tilfælde, hvor der alene indlægges implantat, vil udskrivelse typisk ske samme dag.

Sygemelding

Ved flytning af hageknoglen vil indlæggelse på Centret efter operationen være nødvendigt. I de tilfælde, hvor der alene indlægges implantat, vil udskrivelse typisk ske samme dag..

Kontraindikationer

Her tænkes på forhold, som medfører, at behandlingen ikke bør udføres. Dårlig tandstatus: det er meget vigtigt at tandsættet er i god stand. Aktive såvel som kroniske betændelsestilstande omkring tandrødder i underkæben vil kunne medføre spredning af betændelse ind i hageområdet. Systemiske sygdomme: diabetes (sukkersyge) betragtes som en relativ kontraindikation da det er kendt at sukkersygepatienter ofte har nedsat helingskapacitet og øget tendens til infektioner. Såfremt sukkersygen er velreguleret kan behandling dog udføres. Blødningsforstyrrelser: Patienter med defekt i blodets størkningsevne skal behandles på hospitalsafdeling med land- og landsdelskompetence. Immunnedsættende lidelser kan medføre helingskomplikationer. Alkohol og Tobak: et stort forbrug heraf medfører for stor risiko for dårlig heling efter operation. Medicin: visse typer medicin, f.eks. store mængder binyrebarkhormon gennem lang tid, kan have uheldig indvirkning på knoglens helingsevne.

Helbredsoplysninger

Patienter bedes udfylde skema med helbredsoplysninger. Det er vigtigt for behandlingen at vi har alle relevante helbredsoplysninger idet mangel på samme kan give mulighed for unødige komplikationer og derved et dårligere resultat.

Mulige bivirkninger

Ved en flytning af hageknoglen er der risiko for nedsat følesans (varme, kulde og berøring) i underlæben hvilket skyldes, at der i forbindelse med træk på underlæben samt ved deling af hagen fremkommer træk på hagens to nerver. Nerverne, der kommer ud gennem en lille åbning i hver side af underkæben, ligger ca. 1½ cm bag hjørnetænderne. Kirurgen er altid meget opmærksom på at beskytte nerverne, og slibesporene lægges i tilstrækkelig afstand fra disse.

Men selve trækket i slimhinden omkring nerverne vil betyde, at der går nogen tid (typisk 1-3 måneder) inden følesansen er kommet helt tilbage i underlæben. I sjældne tilfælde kan en nedsat følesans være permanent. Der vil aldrig være tale om nerver som bruges til at bevæge underlæben med. Hævelse og misfarvning (hæmatom) i hageområdet er helt normalt. Efter indgrebet påsættes altid en hageforbinding, bl.a. for at mindske hævelse og blødning efter operationen. Denne fjernes typisk 1-3 dage efter operationen hvilket kan gøres af patienten selv i eget hjem.

Udskrivelse og kontroller

Patienter der udelukkende får lagt et implantat på knoglen vil typisk kunne gå hjem på operationsdagen. Samtlige patienter som får lavet deling af hagen skal forblive indlagt natten oven. Der medgives recept på smertestillende medicin. Kontrol og fjernelse af tråde én uge efter indgrebet eller yderligere ved behov.

Er du i tvivl om du er egnet til en hageplastik?

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os med henblik på en tid til en konsultation. På baggrund af en klinisk undersøgelse analyseres dit ansigt og ved efterfølgende samtale lægges en behandlingsplan. Ved behov vil du blive vurderet af såvel en kæbekirurg som en plastikkirurg.